Blog

Regulamin konkursu "Nazwij produkty"

data
Czytanie 7 min
Makaron farfalle Kawałek pizzy Makaron ravioli Spaghetti Chleb

 

 

 

Regulamin Konkursu „Nazwij produkty”

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs „Nazwij produkty“ (dalej „Konkurs“) jest organizowany na zasadach i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w tym podaje warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
 3. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator“) są Podlaskie Zakłady Zbożowe z siedzibą ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, posługujące się numerem NIP: 542-266-22-69.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
 6. Konkurs nie jest przeprowadzany ani sponsorowany przez portal Facebook.
 7. Konkurs trwa od 24.03.2018 r. do 10.04.2018 r. Okres ten nie obejmuje odbioru nagrody i ewentualnych procedur reklamacyjnych.

 

§2. Dane osobowe

 

 1. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (to jest: Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.).
 4. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim wyłącznie w celu odbioru nagrody.
 5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu w treść oraz poprawiania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie oraz przebieg Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik“) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie Fanpage www.facebook.com/pzzbialystok oraz przesłanie na adres e-mail: konkurs@pzz.bialystok.pl maksymalnie 3 propozycji na nazwę marki (dalej: „Nazwa“) nowej gamy produktów Podlaskich Zakładów Zbożowych, w której skład wchodzą: kasza jaglana, kasza gryczana prażona, kasza jęczmienna gruba i mazurska, ryż biały; płatki owsiane pełnoziarniste, górskie błyskawiczne i zwykłe błyskawiczne.
 4. Nazwa zgłoszona do Konkursu powinna składać się z 1 lub 2 wyrazów.
 5. Zgłoszenia w ramach Konkursu należy dokonać do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59.
 6. Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe lub wulgarne nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 7. Jury składające się z 3 przedstawicieli Organizatora wyłoni laureata Konkursu, który przesłał najciekawszą propozycję Nazwy. Kryterium wyboru Nazwy będzie kreatywność, nawiązanie do nowoczesności, naturalności, ekologicznego regionu Podlasia, zdrowia i energii.
 8. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 30 kwietnia 2018 r. na www.facebook.com/pzzbialystok oraz poprzez wiadomość e-mail.
 9. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o którym mowa w §4. pkt. 9 Regulaminu, wypełnia jej przedstawiciel ustawowy.
 10. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego we własnym imieniu. Biorąc udział w Konkursie, każdy Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora wszystkich majątkowych praw autorskich do nadesłanej Nazwy, w tym wykonywania praw zależnych, oraz zrzeka się wykonywania osobistych praw autorskich do Nazwy, poza prawem do autorstwa, na zasadach określonych w punkcie §4 pkt. 11 Regulaminu.
 11. Autorem przesłanej w ramach Konkursu Nazwy powinien być Uczestnik. Poprzez dokonanie zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa do przesłanej Nazwy, zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Uczestnik gwarantuje również, że Nazwa jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika, nie została uprzednio nigdzie opublikowana i w żaden sposób nie narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich.
 12. W przypadku, gdy przesłana przez Uczestnika Nazwa narusza prawa, o których mowa w pkt. 11, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 

§4. Nagrody

 

 1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda (dalej: „Nagroda“).
 2. Nagrodą dla laureata Konkursu jest voucher o wartości 750 zł do wykorzystania na pobyt i usługi w jednym z poniższych hoteli:
  • Royal Hotel & Spa w Białymstoku
  • Hotel St. Bruno w Giżycku
  • Natura Mazur Hotel & SPA Warchały
  • Hotel Warszawa SPA & Resort w Augustowie.
 3. Nagroda może być zrealizowana przez laureata w dowolnie wybranym, możliwym do rezerwacji, terminie do 30 czerwca 2018 r.
 4. Nagroda nie może być wymieniona na nagrodę rzeczową ani na gotówkę.
 5. W przypadku przekroczenia kwoty 750 zł za pobyt lub usługi hotelu, nadwyżkę zobowiązany jest pokryć laureat. W przypadku, gdy rachunek wyniesie poniżej 750 zł, różnica nie będzie wypłacana laureatowi.
 6. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator poprosi laureata o podanie za pośrednictwem poczty elektronicznej jego imienia, nazwiska, numeru telefonu, skanu lub zdjęcia jego dowodu osobistego bądź jego przedstawiciela ustawowego i nazwy wybranego w ramach Nagrody hotelu oraz przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionego oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt. 9. Oświadczenie może również zostać doręczone osobiście do siedziby Organizatora, przy ul. Elewatorskiej 14 w Białymstoku.
 7. Czas zgłoszenia się laureata wynosi do 14 dni. Brak zgłoszenia się w tym terminie oraz niedostarczenie danych i oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 6, oznacza rezygnację laureata z Nagrody.
 8. Wręczenie Nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora przy ul. Elewatorskiej 14 w Białymstoku.
 9. Oświadczenie wypełnione wg wzoru z Załącznika nr 1 do Regulaminu powinno zawierać dane osobowe laureata zgodne ze stanem faktycznym, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz zgodę na przekazanie majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie wypełnia jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 10. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu) w celu realizacji postanowień Regulaminu a także na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciu z uroczystego wręczenia Nagrody i udostępnienie go na stronie www Organizatora oraz www.facebook.com/pzzbialystok.
 11. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Nazwy przesłanej przez laureata z chwilą podpisania przez niego, lub w przypadku osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych – przez jej przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora całości praw majątkowych laureata do Nazwy i wydania nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności:
  a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
  b) wprowadzenie do obrotu,
  c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
  d) wprowadzenie do sieci Internet,
  e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
  f) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia produktów lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności,
  g) wykonywanie praw zależnych do Nazwy, o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, w związku z naruszeniem przez Uczestnika praw autorskich do Nazwy lub dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia we własnym zakresie i pokryć wszystkie związane z nimi koszty oraz zwolnić Organizatora od jakichkolwiek związanych z nimi zobowiązań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory dotyczące naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich przez Uczestników Konkursu.
 13. Organizator może wyłączyć z udziału w Konkursie i pozbawić prawa do nagrody Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że ten w swoich odpowiedziach stosuje słowa powszechnie uważane za niedozwolone lub narusza prawa Organizatora.

 

§5. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej i przesyłać listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A., ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok, z dopiskiem „Konkurs – Nazwij produkty“, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Za datę zgłoszenia reklamacji uznawana jest data nadania przesyłki.
 3. Reklamacje zgłoszone po przekroczeniu wskazanego w pkt 1 terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Przesyłane reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny zgłaszającego oraz opisaną przyczynę reklamacji. W przypadku braku tych informacji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty ich otrzymania. Decyzja Organizatora jest ostateczna i zostanie przesłana do reklamującego w formie pisemnej.
 6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń w Sądzie lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

 

§6. Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www Organizatora pod linkiem wskazanym w poście konkursowym na www.facebook.com/pzzbialystok.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizator ma prawo zakończyć wcześniej lub anulować konkurs i ma obowiązek poinformować o tym Uczestników.
 6. Organizator ma prawo do niewyłonienia laureata w przypadku, gdy żadna przesłana Nazwa nie spełni kryteriów wyznaczonych przez Organizatora.
 7. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.
 8. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Zalacznik_nr1_Regulaminu_konkursu_Nazwij_produkty_PZZ

Obserwuj nas