Konkursy

Złóż kanapkę z PZZ Białystok

Czytanie 11 min

REGULAMIN KONKURSU PT. 

“Złóż kanapkę z PZZ Białystok”

§1 PODSTAWOWE DEFINICJE. 

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. „Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A” – “Podlaskie Zakłady Zbożowe” Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920.
 2. „Kodeks Cywilny” – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 3. „Konkurs” – konkurs pt. „Złóż kanapkę z PZZ Białystok.”.
 4. „Laureat” lub „Zwycięzca” – Uczestnik będący autorem nagrodzonego komentarza internetowego pod wiadomością (tzw. „postem”) konkursową w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.
 5. „Nagroda” – Nagroda wskazana szczegółowo w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. „Organizator” lub „Spółka” – spółka pod firmą Prograffing Anna&Mateusz Bryzgiel Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/14, 15-111 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000833801, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5423397875, REGON: 385795700.
 7. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. „Serwis Facebook” lub „Facebook” – serwis społecznościowy dostępny w sieci Internet pod adresem https://www.facebook.com/, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami.
 9. „Serwis Instagram” lub „Instagram” – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć dostępny pod adresem www.instagram.com, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów.
 10. „Uczestnik” – zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w § 4 ust. 1 Regulaminu, która zadeklaruje udział w Konkursie poprzez wykonanie Zadania Konkursowego.
 11. „Zadanie Konkursowe” – zadanie szczegółowo opisane w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU.

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Prograffing Prograffing Anna&Mateusz Bryzgiel Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/14, 15-111 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000833801, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5423397875, REGON: 385795700.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Podlaskie Zakłady Zbożowe S. A., położonego w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 14.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem grupy “Mieszanki do Wypieku Chleba – PZZ S.A” w mediach społecznościowych: w Serwisie Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem https://www.facebook.com/groups/181792481345836/
 5. Konkurs skierowany jest do osób obserwujących Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Facebook, Instagram oraz YouTube.
 6. Zorganizowanie konkursu ma na celu promocję Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A., zbudowanie wśród Uczestników oraz obserwatorów świadomości w zakresie świadczonych w jego ramach usług, a także konkretnej wiedzy na temat oferowanych produktów.
 7. Fundatorem Nagrody w konkursie jest Organizator.
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 9. Szczegóły dotyczące przebiegu Konkursu oraz harmonogramu, jak również wykorzystywanych platform społecznościowych zamieszczone zostaną w kanałach komunikacyjnych Organizatora lub / i Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest zakładem wzajemnym ani grą losową, w szczególności loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 11. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis społecznościowy Facebook lub z nim związany.
 12. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu lub poszczególnych etapów Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem kanałów komunikacji Organizatora lub Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.

§3 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ W KONKURSIE. 

 1. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 23.04.2024 r. tj. od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook do dnia 05.05.2024 r. do godz. 23:59. 

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie lub posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, która zostanie przekazana (potwierdzona) na żądanie Organizatora;
  2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
  3. posiada własne konto w serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe,
  4. udzieliła odpowiedzi na Zadanie Konkursowe umieszczone na grupie “Mieszanki do Wypieku Chleba – PZZ S.A” serwisie Facebook w sposób zgodny z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, w terminie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 05.05.2024 r.. do godz. 23:59. 
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 4. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 5. W razie uzyskania przez Uczestnika prawa do Nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków umożliwiających wzięcie udziału w Konkursie w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub nie dostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§5 PRZEBIEG KONKURSU I SPOSÓB PRZYDZIELENIA NAGRÓD 

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik wykona w czasie jego trwania Zadanie Konkursowe umieszczone grupie Mieszanki do Wypieku Chleba – PZZ S.A w serwisie Facebook. Z Konkursu wyłączone są treści wprowadzone i opublikowane przez Uczestnika w formie relacji (tzw. „Stories”)
 2. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie przez użytkownika publikacji w grupie “Mieszanki do Wypieku Chleba – PZZ S.A” w serwisie Facebook zawierającej zdjęcie przedstawiające wykonaną przez Uczestnika kanapkę z użyciem pieczywa upieczonego za pomocą jednej z Mieszanek do Wypieku Chleba PZZ S.A oraz dokonanie subskrypcji kanału  “Podlaskie Zakłady Zbożowe” na platformie YouTube dostępnego w sieci Internet pod adresem https://www.youtube.com/@pzzsatv .
 3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy w prawidłowy sposób wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 4. Uczestnik wykonując Zadanie Konkursowe oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.
 5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 (jeden) raz, poprzez opublikowanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 6. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora.
 7. Spośród wszystkich odpowiedzi, udzielonych w serwisie Facebook, które wezmą udział w Konkursie i spełnią wymogi Regulaminu, zostanie wyłonionych łącznie 3 zwycięzców, którzy udzielili odpowiedzi najbardziej kreatywnej. 
 8. Zwycięzcy Konkursu wybierani są przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane.
 9. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook;
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
  4. naruszają regulamin serwisu Facebook;
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
 11. W przypadku gdy przyznanie Nagrody uzależnione jest w jakikolwiek sposób od czasu realizacji Zadania Konkursowego (pierwszeństwa i kolejności) – dla oceny bierze się pod uwagę datę i godzinę przesłania Zadania Konkursowego przez danego Uczestnika. W przypadku gdy Organizator otrzyma informację o przesłaniu Zad
 12. nia Konkursowego przez dwóch lub więcej Uczestników w tej samej dacie i o tej samej godzinie, przyjmuje się, że jako pierwsza dotarła informacja, która jako pierwsza została wyświetlona Organizatorowi przez serwis Facebook.

§6 NAGRODA I ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY. 

 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw składający się z następujących towarów: zestaw produktów oraz  gadżetów PZZ S.A.
 2. Organizator zastrzega, że Nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzcami konkursu będą łącznie 3 osoby, które zostaną wybrane przez Organizatora na podstawie zamieszczenia przez Użytkownika publikacji w grupie “Mieszanki do Wypieku Chleba – PZZ S.A” w serwisie Facebook zawierającej zdjęcie przedstawiające wykonana przez Uczestnika kanapkę z użyciem pieczywa upieczonego za pomocą jednej z Mieszanek do Wypieku Chleba PZZ S.A oraz dokonali subskrypcji kanału “Podlaskie Zakłady Zbożowe” na platformie YouTube dostępnego w sieci Internet pod adresem https://www.youtube.com/@pzzsatv .

§7 PRZYZNAWANIE NAGRÓD. 

 1. Zwycięzcy Konkursu, wyłonieni przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane, zostaną ogłoszeni na grupie “Mieszanki do Wypieku Chleba – PZZ S.A” w serwisie Facebook 07.05.2024 nie później aniżeli o godz. 23:59.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. oraz otrzymają prośbę o skontaktowanie się w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy Konkursu mogą być ponadto zobowiązani do wskazania adresu do korespondencji w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania Nagrody.
 3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A w serwisie Facebook oraz we wpisie na profilu Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A w serwisie Instagram.
 4. Nagroda zostanie przekazana (wysłana) przez Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego podmiotu prowadzącego profesjonalną działalność w zakresie przewozu
 5. przesyłek i logistyki niezwłocznie po zakończeniu Konkursu oraz ustaleniu ostatecznej listy Zwycięzców.
 6. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie, Nagroda zostanie wysłana po dostarczeniu przez nich pisemnej zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a) powyżej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu, wskazania adresu do korespondencji lub niemożnością odebrania przez niego Nagrody.
 8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
 9. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz, niezależnie od wykorzystanej przez Uczestnika platformy społecznościowej.
 10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru innej Nagrody, aniżeli przyznana przez Organizatora.
 11. Nagroda:
  1. która nie zostanie odebrana przez zwycięzcę Konkursu w przewidzianym terminie,
  2. której odbioru zwycięzca Konkursu odmówił,
  3. której potwierdzenia odbioru Zwycięzca Konkursu odmówił, przepada.
 12. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora. 12. Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora.
 13. Nagroda przyznana przez Organizatora i otrzymana przez Zwycięzcę Konkursu z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.
 14. Organizator będzie prowadził ewidencję osób, którym zostały przyznane Nagrody, w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 15. Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej odpowiednikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność towarów (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca)

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 

 1. Uczestnicy zachowują prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu przewidzianego w ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na następujący adres:

Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. Elewatorska 14, 15-620 Białystok. 

 1. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i Nazwisko,
  2. adres do kontaktu (adres zamieszkania bądź adres e-mail), jak również
  3. zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.
 3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 5. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników za pośrednictwem  grupy “Mieszanki do Wypieku Chleba – PZZ S.A” w serwisie Facebook jest „Podlaskie Zakładu Zbożowe S.A” – spółka akcyjna (adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, właściciel Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. położonego w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 14 (Podlaskie Zakłady S.A.).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A pod adresem: https://pzz.bialystok.pl/ wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Organizator jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem, a Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Facebook (w przypadku konkursu organizowanego za pośrednictwem serwisu Facebook) i profilu Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Instagram (w przypadku konkursu organizowanego za pośrednictwem profilu Instagram). Regulamin może być także udostępniany poprzez inne kanały komunikacji Organizatora lub Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A., w zależności od potrzeb.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 6. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
Obserwuj nas