“ZAGRAJ O ZESTAW PRODUKTÓW I PIZZĘ” - PZZ
Konkursy

“ ZAGRAJ O ZESTAW PRODUKTÓW I PIZZĘ”

Czytanie 10 min

Chcielibyście zgarnąć zestaw produktów zbożowych Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. i voucher o wartości 50 zł do Rukola – pizza bistro?

Doskonale się składa – czas na konkurs, w którym wygrywają, aż 2 osoby!

Co musicie zrobić, aby zgarnąć nagrody?

Polubić profil Podlaskich Zakładów Zbożowych S. A oraz Rukola – pizza bistro,
W komentarzu napisać przepis na oryginalne dodatki do pizzy oraz wymyślić jej nazwę.

Na odpowiedzi czekamy do 06.09 godziny 23:59. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU PT.
“ ZAGRAJ O ZESTAW PRODUKTÓW I PIZZĘ”

§ 1.PODSTAWOWE DEFINICJE.

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. „Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A” – “Podlaskie Zakłady Zbożowe” Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920.
2. Rukola Pizza&Bistro – Panteon R. Łapiński, M.Łapiński Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Sienkiewicza 52 15-004 Białystok), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504314.
1. „Kodeks Cywilny” – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z późn. zm.).
2. „Konkurs” – konkurs pt. „Zagraj o zestaw produktów i pizzę”.
3. „Laureat” lub „Zwycięzca” – Uczestnik będący autorem nagrodzonego komentarza internetowego pod wiadomością (tzw. „postem”) konkursową w serwisie społecznościowym Facebook.
4. „Nagroda” – Nagroda wskazana szczegółowo w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
5. „Organizator” lub „Spółka” – spółka pod firmą Prograffing Anna&Mateusz Bryzgiel Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/14, 15-111 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000833801, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5423397875, REGON: 385795700.
6. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. „Serwis Facebook” lub „Facebook” – serwis społecznościowy dostępny w sieci Internet pod adresem https://www.facebook.com/, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć
sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami.
8. „Uczestnik” – zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w § 4 ust. 1 Regulaminu, która zadeklaruje udział w Konkursie poprzez wykonanie Zadania Konkursowego.
9. „Zadanie Konkursowe” – zadanie szczegółowo opisane w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU.

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. Organizatorem konkursu jest firma Prograffing Anna&Mateusz Bryzgiel Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/14, 15-111 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000833801, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5423397875, REGON: 385795700.
3. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Podlaskie Zakłady Zbożowe S. A., położonego w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 14.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu Podlaskie Zakłady Zbożowe w mediach społecznościowych: w Serwisie Facebook (tzw. „fanpage”) dostępnym w sieci Internet pod adresem https://www.facebook.com/pzzbialystok. Konkurs skierowany jest do osób obserwujących Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Facebook.
5. Zorganizowanie konkursu ma na celu promocję Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A., zbudowanie wśród Uczestników oraz obserwatorów świadomości w zakresie świadczonych w jego ramach
usług, a także konkretnej wiedzy na temat oferowanych produktów.
6. Fundatorem Nagrody w konkursie jest Organizator.
7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
8. Szczegóły dotyczące przebiegu Konkursu oraz harmonogramu, jak również wykorzystywanych platform społecznościowych zamieszczone zostaną w kanałach komunikacyjnych Organizatora lub / i Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest zakładem wzajemnym ani grą losową, w szczególności loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
10. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis społecznościowy Facebook lub z nim związany.
11. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu lub poszczególnych etapów Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem kanałów komunikacji Organizatora lub Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.

§ 3.PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ W KONKURSIE.

Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 24.08.2022 r. tj. od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook do dnia 06.09.2022 do godz. 23:59.

§ 4.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie lub posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć
udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, która zostanie przekazana (potwierdzona) na żądanie Organizatora;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
c) (dotyczy wyłącznie konkursu w serwisie Facebook) posiada własne konto w serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe,
d) udzieliła odpowiedzi na Zadanie Konkursowe umieszczone na fanpage‘u Podlaskie Zakłady S.A w serwisie Facebook w sposób zgodny z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, w terminie od dnia 24.08.2022 r. do dnia 06.09.2022 r. do godz. 23:59.
e) obserwuje profil Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. w serwisie Facebook

2. Przed przystąpieniem do Konkursu powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
4. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
5. W razie uzyskania przez Uczestnika prawa do Nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków umożliwiających wzięcie udziału w
Konkursie w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub nie dostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 5.PRZEBIEG KONKURSU I SPOSÓB PRZYDZIELENIA NAGRÓD

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik wykona w czasie jego trwania Zadanie Konkursowe umieszczone na fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A w serwisie Facebook. Z Konkursu wyłączone są treści wprowadzone i opublikowane przez Uczestnika w formie relacji (tzw. „Stories”)
2. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie przez użytkownika w komentarzu na Facebooku odpowiedzi na zadanie konkursowe – podaj przepis na oryginalne dodatki do pizzy i wymyśl jej nazwę oraz polubią profil Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A oraz Rukola- pizza bistro na Facebooku.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy w prawidłowy sposób wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
4. Uczestnik wykonując Zadanie Konkursowe i zamieszczając komentarz oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.
5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 (jeden) raz, poprzez udzielenie w komentarzu jednej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
6. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora.
7. Spośród wszystkich odpowiedzi, udzielonych w serwisie Facebook, które wezmą udział w Konkursie i spełnią wymogi Regulaminu, zostanie wyłonionych łącznie 2 zwycięzców, którzy udzielili odpowiedzi najbardziej kreatywnej.
8. Zwycięzcy Konkursu wybierani są przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane.
9. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
d) naruszają regulamin serwisu Facebook;
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

11. W przypadku gdy przyznanie Nagrody uzależnione jest w jakikolwiek sposób od czasu realizacji Zadania Konkursowego (pierwszeństwa i kolejności) – dla oceny bierze się pod uwagę datę i godzinę przesłania Zadania Konkursowego przez danego Uczestnika. W przypadku gdy Organizator otrzyma informację o przesłaniu Zadania Konkursowego przez dwóch lub więcej Uczestników w tej samej dacie i o tej samej godzinie, przyjmuje się, że jako pierwsza dotarła informacja, która jako pierwsza została wyświetlona Organizatorowi przez serwis Facebook.

§ 6.NAGRODA I ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY.

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw produktów zbożowych i gadżety Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A oraz voucher o wartości 50 zł na pizzę w Rukola Pizza&Bistro przy ulicy Sienkiewicza 52, 15-004 Białystok.
2. Organizator zastrzega, że Nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
3. Zwycięzcami konkursu będą łącznie 2 osoby, które zostaną wybrane przez Organizatora na podstawie umieszczonej w komentarzu na Facebooku odpowiedzi na zadanie konkursowe – podaj przepis na oryginalne dodatki do pizzy i wymyśl jej nazwę oraz polubią profil Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A oraz Rukola- pizza bistro.

§ 7.PRZYZNAWANIE NAGRÓD.

1. Zwycięzcy Konkursu, wyłonieni przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane, zostaną ogłoszeni na fanpage‘u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Facebook w dniu 07.09.2022
nie później aniżeli o godz. 23:59.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. lub w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy Konkursu mogą być ponadto zobowiązani do wskazania adresu do korespondencji w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania Nagrody.
3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A w serwisie Facebook.
4. Nagroda zostanie przekazana (wysłana) przez Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego podmiotu prowadzącego profesjonalną działalność w zakresie przewozu przesyłek i logistyki niezwłocznie po zakończeniu Konkursu oraz ustaleniu ostatecznej listy Zwycięzców.
5. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie, Nagroda zostanie wysłana po dostarczeniu przez nich pisemnej zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a) powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu, wskazania adresu do korespondencji lub niemożnością odebrania przez niego Nagrody.
7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
8. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz, niezależnie od
wykorzystanej przez Uczestnika platformy społecznościowej.
9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru innej Nagrody, aniżeli przyznana przez Organizatora.
10. Nagroda:
a) która nie zostanie odebrana przez zwycięzcę Konkursu w przewidzianym terminie,
b) której odbioru zwycięzca Konkursu odmówił,
c) której potwierdzenia odbioru Zwycięzca Konkursu odmówił,

przepada.
11. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.
12. Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora.
13. Nagroda przyznana przez Organizatora i otrzymana przez Zwycięzcę Konkursu z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.
14. Organizator będzie prowadził ewidencję osób, którym zostały przyznane Nagrody, w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
15. Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej odpowiednikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność towarów (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca)

§ 8.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Uczestnicy zachowują prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od daty zakończenia Konkursu.
3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu przewidzianego w ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na następujący adres: Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. Elewatorska 14, 15-620 Białystok.
5. Reklamacja powinna zawierać:
a) Imię i nazwisko,
b) adres do kontaktu (adres zamieszkania bądź adres e-mail), jak również
c) zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.
7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.
9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 9.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników za pośrednictwem fanpage’u „Podlaskie Zakładu Zbożowe S.A” – spółka akcyjna (adres: ul. Elewatorska 14,
15-959 Białystok), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, właściciel Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. położonego w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 14 (Podlaskie Zakłady S.A.) oraz Rukola Pizza&Bistro – Panteon R. Łapiński, M.Łapiński Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Sienkiewicza 52 15-004 Białystok), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504314.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A pod adresem: https://pzz.bialystok.pl/ wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Organizator jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem, a Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Facebook (w przypadku konkursu organizowanego za pośrednictwem serwisu Facebook). Regulamin może być także udostępniany poprzez inne kanały komunikacji Organizatora lub Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A., w zależności od potrzeb.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
6. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

Obserwuj nas