Narysuj swoją ulubioną postać z Rodziny Mączusiów - PZZ
Konkursy

Narysuj swoją ulubioną postać z Rodziny Mączusiów

Czytanie 12 min

REGULAMIN KONKURSU PT

“Narysuj swoją ulubioną postać z Rodziny Mączusiów” 

1.PODSTAWOWE DEFINICJE

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

 1. „Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A” – “Podlaskie Zakłady Zbożowe” Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920. 
 2. „Kodeks Cywilny” – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 
 3. „Konkurs” – konkurs pt. „Narysuj swoją ulubioną postać z rodziny Mączusiów.”. 
 4. „Laureat” lub „Zwycięzca” – Uczestnik będący autorem nagrodzonego komentarza internetowego pod wiadomością (tzw. „postem”) konkursową w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram
 5. „Nagroda” – Nagroda wskazana szczegółowo w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. „Organizator” lub „Spółka” – spółka pod firmą Prograffing Anna&Mateusz Bryzgiel Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/14, 15-111 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000833801, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5423397875, REGON: 385795700. 
 7. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 8. „Serwis Facebook” lub „Facebook” – serwis społecznościowy dostępny w sieci Internet pod adresem https://www.facebook.com/, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami. 
 9. „Serwis Instagram” lub „Instagram” – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć dostępny pod adresem www.instagram.com, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów. 
 10. „Uczestnik” – zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w § 4 ust. 1 Regulaminu, która zadeklaruje udział w Konkursie poprzez wykonanie Zadania Konkursowego. 
 11. „Zadanie Konkursowe” – zadanie szczegółowo opisane w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 
 2. Organizatorem konkursu jest firma Prograffing Prograffing Anna&Mateusz Bryzgiel Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/14, 15-111 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000833801, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5423397875, REGON: 385795700.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Podlaskie Zakłady Zbożowe S. A., położonego w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 14. 
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu Podlaskie Zakłady Zbożowe w mediach społecznościowych: w Serwisie Facebook (tzw. „fanpage”) dostępnym w sieci Internet pod adresem https://www.facebook.com/pzzbialystok i w Serwisie Instagram dostępnym w sieci Internet pod adresem https://www.instagram.com/pzz.sa/ 
 5. Konkurs skierowany jest do osób obserwujących Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Facebook oraz Instagram
 6. Zorganizowanie konkursu ma na celu promocję Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A., zbudowanie wśród Uczestników oraz obserwatorów świadomości w zakresie świadczonych w jego ramach usług, a także konkretnej wiedzy na temat oferowanych produktów. 
 7. Fundatorem Nagrody w konkursie jest Organizator. 
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny
 9. Szczegóły dotyczące przebiegu Konkursu oraz harmonogramu, jak również wykorzystywanych platform społecznościowych zamieszczone zostaną w kanałach komunikacyjnych Organizatora lub / i Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. 
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest zakładem wzajemnym ani grą losową, w szczególności loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 
 11. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis społecznościowy Facebook oraz Instagram lub z nim związany. 
 12. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu lub poszczególnych etapów Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem kanałów komunikacji Organizatora lub Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. 

3.PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ W KONKURSIE

Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 02.02.2024 r. tj. od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook i Instagram do dnia 11.02.2024 r. do godz. 23:59. 

4.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 
 2. a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie lub posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, która zostanie przekazana (potwierdzona) na żądanie Organizatora; 
 3. b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski; 
 4. c) (dotyczy wyłącznie konkursu w serwisie Facebook) posiada własne konto w serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe,
 5. d) (dotyczy wyłącznie konkursu w serwisie Instagram) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram
 6. e) udzieliła odpowiedzi na Zadanie Konkursowe umieszczone na fanpage‘u Podlaskie Zakłady S.A w serwisie Facebook lub Instagram w sposób zgodny z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, w terminie od dnia 02.02.2024 r. do dnia 11.02.2024 r.. do godz. 23:59. 
 7. Przed przystąpieniem do Konkursu powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem. 
 8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
 9. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 
 10. W razie uzyskania przez Uczestnika prawa do Nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków umożliwiających wzięcie udziału w Konkursie w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub nie dostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

5.PRZEBIEG KONKURSU I SPOSÓB PRZYDZIELENIA NAGRÓD 

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik wykona w czasie jego trwania Zadanie Konkursowe umieszczone na fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A w serwisie Facebook lub umieszczone w oznaczonym wpisie na profilu Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Instagram. Z Konkursu wyłączone są treści wprowadzone i opublikowane przez Uczestnika w formie relacji (tzw. „Stories”
 2. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza na Facebooku: zamieszczenie przez użytkownika w komentarzu na Facebooku zdjęcia rysunku przedstawiającego jedną z postaci z Rodziny Mączusiów oraz na Instagramie: zamieszczenie przez użytkownika na swoim profilu zdjęcia rysunku przedstawiającego jedną z postaci z Rodziny Mączusiów. Użytkownik powinien oznaczyć zdjęcie hasztagiem #rysujzpzz oraz oznaczyć profil @pzz.sa. Na Facebooku oraz Instagramie uczestnik musi polubić zdjęcie konkursowe. 
 3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy w prawidłowy sposób wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 
 4. Uczestnik wykonując Zadanie Konkursowe i zamieszczając komentarz oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. 
 5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 (jeden) raz, poprzez udzielenie w komentarzu jednej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. 
 6. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora. 
 7. Spośród wszystkich odpowiedzi, udzielonych w serwisie Facebook i Instagram, które wezmą udział w Konkursie i spełnią wymogi Regulaminu, zostanie wyłonionych łącznie 8 zwycięzców, którzy udzielili odpowiedzi najbardziej kreatywnej. 
 8. Zwycięzcy Konkursu wybierani są przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane.
 9. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy: 
 11. a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
 12. b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook lub Instagram
 13. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram
 14. d) naruszają regulamin serwisu Facebook lub Instagram
 15. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora. 
 16. W przypadku gdy przyznanie Nagrody uzależnione jest w jakikolwiek sposób od czasu realizacji Zadania Konkursowego (pierwszeństwa i kolejności) – dla oceny bierze się pod uwagę datę i godzinę przesłania Zadania Konkursowego przez danego Uczestnika. W przypadku gdy Organizator otrzyma informację o przesłaniu Zadania Konkursowego przez dwóch lub więcej Uczestników w tej samej dacie i o tej samej godzinie, przyjmuje się, że jako pierwsza dotarła informacja, która jako pierwsza została wyświetlona Organizatorowi przez serwis Facebook lub Instagram

6.NAGRODA I ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw składający się z następujących towarów: zestaw produktów oraz  gadżetów PZZ S.A.
 2. Organizator zastrzega, że Nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. 
 3. Zwycięzcami konkursu będą łącznie 8 osób, które zostaną wybrane przez Organizatora na podstawie zamieszczenia na Facebooku przez użytkownika w komentarzu pod postem zdjęcia rysunku postaci z Rodzinki Mączusiów oraz na Instagramie poprzez zamieszczenie zdjęcia rysunku postaci z Rodzinki Mączusiów oznaczając profil @pzz.sa i zdjęcie hasztagiem #rysujzpzz. Na Facebooku oraz Instagramie uczestnik musi polubić zdjęcie konkursowe na konkretnej platformie Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A..

 

7.PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu, wyłonieni przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane, zostaną ogłoszeni na fanpage‘u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Facebook i na profilu Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Instagram w dniu 12.02.2024 nie później aniżeli o godz. 23:59
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. oraz otrzymają prośbę o skontaktowanie się w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy Konkursu mogą być ponadto zobowiązani do wskazania adresu do korespondencji w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania Nagrody. 
 3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A w serwisie Facebook oraz we wpisie na profilu Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A w serwisie Instagram
 4. Nagroda zostanie przekazana (wysłana) przez Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego podmiotu prowadzącego profesjonalną działalność w zakresie przewozu

przesyłek i logistyki niezwłocznie po zakończeniu Konkursu oraz ustaleniu ostatecznej listy Zwycięzców. 

 1. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie, Nagroda zostanie wysłana po dostarczeniu przez nich pisemnej zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a) powyżej
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu, wskazania adresu do korespondencji lub niemożnością odebrania przez niego Nagrody. 
 3. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. 
 4. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz, niezależnie od wykorzystanej przez Uczestnika platformy społecznościowej. 
 5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru innej Nagrody, aniżeli przyznana przez Organizatora. 
 6. Nagroda: 
 7. a) która nie zostanie odebrana przez zwycięzcę Konkursu w przewidzianym terminie, b) której odbioru zwycięzca Konkursu odmówił, 
 8. c) której potwierdzenia odbioru Zwycięzca Konkursu odmówił, 

przepada. 

 1. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora. 12. Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora. 
 2. Nagroda przyznana przez Organizatora i otrzymana przez Zwycięzcę Konkursu z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora. 
 3. Organizator będzie prowadził ewidencję osób, którym zostały przyznane Nagrody, w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 
 4. Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej odpowiednikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność towarów (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca) 

8.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnicy zachowują prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od daty zakończenia Konkursu. 
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu przewidzianego w ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane. 
 4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na następujący adres: Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. Elewatorska 14, 15-620 Białystok. 
 5. Reklamacja powinna zawierać: 
 6. a) Imię i nazwisko, 
 7. b) adres do kontaktu (adres zamieszkania bądź adres e-mail), jak również 
 8. c) zwięzły opis przedmiotu reklamacji. 
 9. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. 
 10. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 11. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 12. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

9.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników za pośrednictwem fanpage’u „Podlaskie Zakładu Zbożowe S.A” – spółka akcyjna (adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, właściciel Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. położonego w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 14 (Podlaskie Zakłady S.A.). 
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A pod adresem: https://pzz.bialystok.pl/ wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji. 
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 4. Organizator jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem, a Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz fanpage’u Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Facebook (w przypadku konkursu organizowanego za pośrednictwem serwisu Facebook) i profilu Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. w serwisie Instagram (w przypadku konkursu organizowanego za pośrednictwem profilu Instagram). Regulamin może być także udostępniany poprzez inne kanały komunikacji Organizatora lub Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A., w zależności od potrzeb. 
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
 5. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
Obserwuj nas