Informacja dla akcjonariuszy


Informacje dla akcjonariuszy Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A

21.09.2020

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku w związku z obowiązkową dematerializacją akcji wzywa Akcjonariuszy do zdeponowania posiadanych akcji w siedzibie spółki Adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok.

TRZECIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w spółce.

27.08.2020

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku w związku z obowiązkową dematerializacją akcji wzywa Akcjonariuszy do zdeponowania posiadanych akcji w siedzibie spółki Adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok.

DRUGIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w spółce.

30.07.2020

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku w związku z obowiązkową dematerializacją akcji wzywa Akcjonariuszy do zdeponowania posiadanych akcji w siedzibie spółki Adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok.

PIERWSZE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w spółce.

03.05.2020

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok.

Z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
  8. Wybór podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
  10. Zamknięcie zgromadzenia.