Informacja dla akcjonariuszy


Informacje dla akcjonariuszy Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A

01.06.2022

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 czerwca
2022 r. o godz. 1600  w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska  14 ,15-959 Białystok .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości w Białymstoku.
 9. Zamknięcie zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 1700 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.


28.05.2021

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14 ,15-959 Białystok .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na następną kadencję.
 10. Zamknięcie zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa z Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z art.406 KSH.

W przypadku , gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dojdzie do skutku w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym samym dniu o godz. 17:00 z wyżej wymienionym porządkiem obrad, w wyżej wymienionym miejscu.

29.10.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

PIĄTE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w spółce.


08.10.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

CZWARTE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w spółce.


21.09.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

TRZECIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w spółce.


27.08.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

DRUGIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w spółce.


30.07.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

PIERWSZE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w spółce.


03.05.2020

Zarząd Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 15:00 w budynku biurowym Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Adres: ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok.

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
 8. Wybór podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
 10. Zamknięcie zgromadzenia.